Wymagania bezpieczenstwa zywnosci

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz kontrole zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt dedykowany do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek efekt będzie wymagał być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają istnieć skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) odnosi się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - przechodzi na końcu zapewnienie, że urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i wartości każdego wytworzonego materiału w końcu ustalenia zgodności z zasadą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodę z człowiekiem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w charakteru dania jego zgodności z mężczyzną określonym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami określonymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w charakterze przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.